Book cover

พระคัมภีร์ประกอบภาพ ภาคพันธสัญญาใหม่

รวมเนื้อหาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่ เล่าถึงพระกำเนิดของพระเยซู
คำสอน พระราชกิจของพระองค์ และสาวกผู้ร่วมงาน
พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม อ่านเข้าใจง่าย ชวน
ให้ติดตาม
Share

เขียนโดยไอวา ฮอท
ISBN974-9579-23-2
รหัสสั่ง6520/3
ราคา200
จำนวนหน้า242
หมวด เด็กและวัยรุ่น
ประกาศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)