Book cover

รณรงค์งานมิชชั่น

หนังสือเล่มนี้มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
วิธีปฏิบัติในการเริ่มพันธกิจและกล่าวถึงหลัก
คำสอนจากพระคัมภีร์4ประการใหญ่ที่สำคัญ
และเป็นพื้นฐานของงานพันธกิจมิชชั่น

เขียนโดยธีโอดอร์ วิลเลียมส์, ไมเคิล กริฟฟิทส์,
ISBN974-9579-22-4
รหัสสั่ง3310/1
ราคา60
จำนวนหน้า128
หมวด ประวัติศาสตร์และมิชชั่น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)