รู้จักกนกบรรณสาร...

“กนกบรรณสาร” เป็นสำนักพิมพ์ในสังกัดของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยมิชชันนารีคณะโอเอ็มเอฟ (Overseas Missionary Fellowship) ดำเนินงานด้านการผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานของหลักคำสอนของคริสตศาสนา โดยไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย

ประวัติโดยย่อ

พ.ศ. 2495
อาจารย์ Howard Hatton ได้ก่อตั้งคณะกรรมการด้านวรรณกรรมขึ้น

พ.ศ. 2497
เริ่มผลิตหนังสือภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์
“Christian Witness Press”

พ.ศ. 2504
ตึกที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่ถนนศรีเวียง กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2509
ย้ายที่ทำการไปยังย่านถนนสุรวงศ์

พ.ศ. 2513
เปลี่ยนชื่อเป็น “กนกบรรณสาร” และย้ายที่ทำการไปที่ถนนปั้น
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ David Fewster

พ.ศ. 2533
ย้ายที่ทำการมายังถนนประชาสงเคราะห์
และมีผู้อำนวยการตามวาระรับผิดชอบตามลำดับ ดังนี้
อาจารย์ David Fewster, อาจารย์ Mark Sandlin, อาจารย์ Sandra Mac.Donald, อาจารย์ Rosemary Harding, และอาจารย์ Ron Viergutz

พ.ศ. 2546
อาจารย์อัจฉรา ตั้งนรารักษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการคนไทยคนแรก

พ.ศ. 2551
ย้ายที่ทำการมายังถนนพระรามสอง

วัตถุประสงค์

ผลิตวรรณกรรมคริสเตียนโดยเฉพาะภาษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับประกาศพระกิตติคุณ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณ ของคริสเตียนและคริสตจักรไทย


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 กนกบรรณสาร (OMF Publishers)